You are here

2023 As d’Or 大奬 (As d’Or 2023 Award)

News

2023 As d’Or 2023大奬 法國桌遊大獎已在日前公布,以下是其中四個獎項。全部均可在本店購買,請參考以下連結:

Flashback: Zombie Kidz $240 (2023 As d’Or – Kids)
https://base23.com/node/14311

Akropolis $280 (2023 As d’Or Winner)
https://base23.com/node/13234

Ark Nova $630 (2023 As d’Or – Expert)
https://base23.com/node/12431

Challengers! $320 (2023 As d’Or – Initiated)
https://base23.com/node/13908